Knelpunten voor natuur op Strabrechtse Heide in kaart gebracht.

Foto: Mijn Heeze | Tekst: Ecologische Autoriteit

De beschermde natuur in het Natura 2000-gebied Strabrechtse Heide & Beuven heeft te lijden onder verzuring, vermesting, uitspoeling van mineralen en fluctuaties in grondwaterstanden.

De natuurdoelanalyse van de provincie schetst een duidelijk beeld van de benodigde maatregelen, waaronder het verminderen van stikstofdepositie.

De Ecologische Autoriteit adviseert prioriteiten vast te stellen en actie te ondernemen. Het gebied, gelegen tussen Lierop, Geldrop, Mierlo, Heeze en Someren, herbergt het grootste open heidegebied van Brabant. Ondanks zijn diversiteit hebben factoren als stikstofdepositie, verdroging en extreme weersomstandigheden geleid tot achteruitgang van verschillende habitatsoorten.

De autoriteit benadrukt de noodzaak van nauwkeurige maatregelen en acties buiten het gebied om de natuurdoelen te bereiken.