IVN Heeze-Leende vindt kap 10 eiken bij Randweg Heeze onacceptabel

Begin maart is er een omgevingsvergunning verleend voor de kap van tien forse, gezonde eiken nabij de Randweg van Heeze. IVN Heeze-Leende vindt dit besluit volstrekt onacceptabel en dient daarom een bezwaarschrift in. Om de aanleg van de Randweg mogelijk te maken zijn in 2018 41 volwassen eiken gekapt.

Foto en tekst: IVN Heeze-Leende

Voor de wegaanleg was het ook nodig dat de gemeente met een melkveehouder grond ruilde. In ruil voor een stuk grasland kreeg de agrariër een ander stuk grasland terug, evenals een door de gemeente gefinancierde koeientunnel. Op het nieuwe stuk weidegrond dat eigendom van de boer werd, staat een waardevolle rij eiken. IVN wees er toentertijd meteen op dat deze bomen door de grondruil minder goed beschermd zouden zijn. In 2017 is daarom bij een overleg tussen alle betrokken partijen gesteld dat deze eiken zouden blijven staan. Dit is in een verslag vastgelegd, dat ook in het bezit is van de gemeente.

De vrees van IVN dat er uiteindelijk toch een vergunningaanvraag voor kap van deze bomen zou komen, blijkt nu niet ongegrond. Het college heeft de waarde van de bomen als algemeen maatschappelijk belang afgewogen tegen het individuele belang van de aanvrager en besloten dat het belang van de aanvrager zwaarder weegt. IVN vindt dat de motivatie van het college dat ‘we niet anders konden’ geen hout snijdt. Het is IVN niet duidelijk welk zwaarder belang van de aanvrager hiermee bedoeld wordt. De aanvraag had gewoon geweigerd moeten worden, vanwege de gemaakte afspraken in 2017.

In het besluit van de gemeente staat (naast een aantal maatschappelijke waarden) dat bomen niet gekapt mogen worden als ze een natuur-/milieu-/ecologische waarde hebben. Zij dragen dan bij aan de biodiversiteit doordat ze ecologische verbindingszones vormen. Dat is in sterke mate het geval bij de eiken langs de Randweg. Zij zijn van belang voor de huisvesting van en zijn een voedselbron voor talloze dieren. Het besluit van de gemeente staat ook haaks op haar eigen beleid op het gebied van duurzaamheid. Duurzaam beleid wordt echter pas geloofwaardig wanneer dit ook in de praktijk, als het erop aan komt, tot behoud van groen leidt. Ook in het Groenstructuurplan is het voornemen tot meer groen vastgelegd. Daarom slaat onze gemeente de plank nu lelijk mis. 

Alsof deze uitkomst nog niet teleurstellend genoeg is, is bij deze aanvraag tevens besloten dat er geen herplant wordt opgelegd. IVN is het oneens met het argument dat hiervoor wordt gegeven: herplant zou al uitgevoerd zijn middels het vijf jaar geleden planten van nieuwe bomen langs de Randweg. Dat beplantingsplan is toen echter niet aangemerkt als compensatie voor het mogelijk jaren later toch nog kappen van deze bomen!

Al met al een teleurstellende gang van zaken waar IVN geen vrede mee heeft. Zonodig zullen wij dan ook verdere stappen ondernemen om deze markante bomenrij te redden.

© 2024 Mijn Heeze