Inspraak concept Beleidsplan Sociaal Domein 2024-2027

Het College van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2023 ingestemd met het concept Beleidsplan Sociaal Domein 2024-2027. Dit beleidsplan is tot stand gekomen na input van inwoners, maatschappelijke partners, Adviesraad Sociaal Domein en gemeenteraad en wordt nu ter inspraak aangeboden.

Foto: Mijn Heeze | Tekst: Gemeente Heeze-Leende

Met het nieuwe beleidsplan volgen we het huidige beleidsplan ‘Samen komen we verder’ op. Het beleidsplan geeft voor de komende jaren opnieuw richting aan het sociaal beleid als antwoord op de (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Denk hierbij aan vergrijzing, langer thuis wonen, krapte op de arbeidsmarkt, stijging mentale druk, bestaanszekerheid etc.

Het effect dat we met het nieuwe beleid beogen is dat inwoners zich goed op hun plek voelen in de gemeente Heeze-Leende. Om dat te bereiken is het belangrijk dat we met onze samenwerkingspartners in beeld hebben wat er onder inwoners leeft en speelt.

Het beleidsplan gaat in op drie thema’s:

  • Samen sociaal sterk.

Samen met inwoners en maatschappelijke partners investeren in het versterken van leefbaarheid en sociale samenhang in de kernen.

  • De beweging van Positieve Gezondheid.

Positieve gezondheid stelt niet de ziekte maar een betekenisvol leven van mensen centraal.

  • Samen kansen creëren.

Vroegtijdig signalen van kwetsbare inwoners in beeld krijgen en hebben om ondersteuning hierop af te stemmen.

Het concept beleidsplan is toegankelijk voor inspraak vanaf 3 oktober tot en met 1 november 2023. Je kunt de volledige nota downloaden van de website: www.heeze-leende.nl/zorg-welzijn-en-inkomen (nota 2024-2027). Daarnaast ligt het plan ook ter inzage in het gemeentehuis in Heeze, gedurende de openingstijden op maandag van 09.00 tot 20.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Ingezetenen en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen worden tot en met woensdag 1 november 2023 in de gelegenheid gesteld om zijn/haar zienswijze schriftelijk/per mail in te dienen bij het College van burgemeester en wethouders, postbus@heeze-leende.nl of Postbus

10.000, 5595 GA Heeze. De inspraakreactie dient te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, en de zienswijze op het beleidsplan.