Herinrichting Kapelstraat en Jan Deckersstraat Heeze gaat volgende fase in.

Al jaren wordt er gesproken over de verkeersdrukte in het centrum van Heeze. Ondanks de aanleg van de Randweg rijdt er nog altijd veel verkeer over de Kapelstraat en Jan Deckersstraat.

Gemeente Heeze-Leende wil het doorgaande verkeer weren en meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. In 2024 start een pilot met verkeerswerende maatregelen waarmee de effecten van deze maatregelen in beeld gebracht worden.

Foto: Mijn Heeze | Tekst: Gemeente Heeze-Leende

Het oorspronkelijke plan van het college
Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van een aantal pilots. Deze tijdelijke situaties moeten in beeld brengen wat de gevolgen zijn voor het verkeer in het centrum van Heeze. Er zijn pilots voorgesteld voor het ontmoedigen van doorgaand verkeer met verkeersmaatregelen, éénrichtingsverkeer op de Geldropseweg en éénrichtingsverkeer op de Kapelstraat en Jan Deckersstraat.

De RTG bijeenkomst
Tijdens een druk bezochte RTG vergadering in december 2023 hebben veel belanghebbenden de gemeenteraad toegesproken. Zij hebben ten aanzien van de pilots met éénrichtingsverkeer hun zorgen geuit over de bereikbaarheid van zowel het centrum als de woonwijken ten oosten van het spoor en de verwachte verplaatsing van verkeersbewegingen naar de woonwijken achter het centrum.

De raad kiest voor een pilot met verkeersremmende maatregelen
Op maandag 15 januari heeft de gemeenteraad opnieuw over het onderwerp gesproken. De raad heeft besloten een pilot uit te voeren van een half jaar met verkeersmaatregelen om doorgaand verkeer te weren. Door bijvoorbeeld versmallingen toe te passen moet passerend verkeer op elkaar wachten. Voor doorgaand verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn, wordt de Randweg een aantrekkelijker alternatief omdat die route sneller wordt dan de route door het centrum. Tegelijkertijd blijft het centrum bereikbaar voor iedereen die er wél moet zijn.

Nu de gemeenteraad besloten heeft kan de pilot verder worden voorbereid. Eind vorig jaar hebben we al aangegeven om met de verkeersremmende experimenten in 2024 te starten. Het genomen besluit van de raad verwerken we in de planning. De bedoeling is nu dat ruim voor de zomervakantie gestart kan worden. Uiteraard informeren we u hierover ruim van tevoren via de nieuwsbrief centrumontwikkeling en de website van de gemeente Heeze-Leende.